Szállítás 14.000 Ft felett ingyenes!

Láttad már legújabb termékeinket? Kattints ide.

Refund policy

Elállási jog

  Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a Naturtrade Online áruház ügyfélszolgálatához fordulhat.

  6.1 Elállási tájékoztató

  Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

  Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  6725 Szeged,Szabadsajtó u. 54. vagy webshop@naturtrade.hu

  Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

  Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

  Az elállás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

  A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

  A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  Elállási jog tájékoztató vége

  6.2 Elállási jog alóli kivételek

  Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

  a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében

  romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében

  olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza

  olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel

  6.3 Elállási nyilatkozat

  Elállási nyilatkozat-minta

  A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre: Naturtrade Hungary Kft. 6725 Szeged, Szabadsajtó u. 54., info@edenpremium.hu , +36 30 675 8773

  _______________

  Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk

  adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

  Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)

  Fogyasztó(k) neve

  Fogyasztó(k) címe

  Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

  Kelt:

  _______________

  (*) A nem kívánt rész törlendő.